Algemene voorwaarden

(deze vervangen de voorgaande)

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties die door Groendesign-Geudens bv worden uitgevoerd. Door het ondertekenen van de offerte, het aanvaarden van de factuur, het bevestigen van een opdracht via mail, … zonder dat deze opsomming limitatief is, wordt de opdracht geacht de algemene voorwaarden te aanvaarden.  Het elektronisch verzenden van een akkoord met onze offerte door de klant wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening tussen klant en Groendesign Geudens bv.  Deze heeft dezelfde waarde als een geschreven handtekening tot bewijs van akkoord met de offerte.
 2. De offerte is slechts geldig voor 30 dagen te rekenen vanaf de offertedatum tenzij uitdrukkelijk door Groendesign Geudens bv anders en uitdrukkelijk vermeld. Na deze termijn zijn de prijzen vatbaar voor wijzigingen zonder verwittigingen.
 3. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties zullen wij als volgt factureren 10 % bij ondertekening offerte, 40 % bij aanvang van de werken, 40 % na verloop van de werken, 10 % bij einde van de werken. Bij meerwerken die zullen extra gefactureerd worden bij einde der werken.
 4. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag tenzij anders wordt overeengekomen. Eventuele betalingskosten zijn steeds ten laste vallen van de opdrachtgever, zodat het factuurbedrag steeds netto op rekening van Groendesign Geudens bv komt.  In geval van niet betalen binnen de hierboven vermelde termijn zal op het verschuldigde bedrag een intrest betaald worden van 3 % per maand vertraging zonder dat enige aanmaning vereist is.  Daarboven zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een som van 12 % van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00 ten titel van schadevergoeding en bijkomende kosten.  Dit buiten de eventuele gerechtskosten.  Alle eventuele gerechtskosten zijn eveneens ten laste van de opdrachtgever.  Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft Groendesign Geudens bv het recht de uitvoering van haar prestaties te schorten zo één van haar facturen niet tijdig werd betaald en dit tot volledige aanzuivering van de openstaande bedragen.  De schuldenaar zal in gebreke zijn door het enkel verstrijken van de vervaltermijn zonder enige verdere formaliteit.
 5. Geleverde materialen blijven eigendom van Groendesign Geudens bv zolang het verschuldigde bedrag niet vereffend is .Bij niet betaling heeft Groendesign Geudens bv: het recht de materialen terug te nemen op kosten van de opdrachtgever en/of geplaatste materialen vanaf het ogenblik van hun levering of plaatsing. De klant neemt alle maatregelen om het materiaal in goede staat te houden om daden van vandalisme of diefstal te verhinderen.
 6. Klachten met betrekking tot de aan de opdrachtgever overgemaakte facturen of geleverde diensten dienen binnen een termijn van 8 dagen bij ons toe te komen middels aangetekend schrijven, tijdstip waarna er geen klachten meer aanvaard worden. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.  Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsplichten.
 7. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.
 8. Indien de opdrachtgever na akkoord de offerte vernietigt of de uitvoering van de aangenomen werken hindert en/of onmogelijk maakt zal hij ten titel van schadevergoeding voor winstderving en gemaakte kosten aan Groendesign Geudens bv een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 50 % van het totaal factuurbedrag.
 9. Groendesign Geudens bv kan, behoudens in het geval van opzet en grove fout, niet aansprakelijk gesteld worden voor enig of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Groendesign Geudens bv of een van haar aangestelde toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekte diensten. Wij zijn slecht aansprakelijk voor gebreken aan onze uitvoering ten gevolge van materiaal en uitvoeringsfouten.  Klachten door ons gegrond bevonden kunnen alleen door ons ter plaatse hersteld worden.  Herstellingen uitgevoerd door derden in opdracht van de opdrachtgever zullen niet aanvaard worden.  Tot vergoeding van kosten, schade en interesten welke direct of indirect gevolg zijn van gebreken aan werken zijn wij niet verplicht.
 10. Planten geven wij geen garantie verstrekt op risico op uitval, sterfte, ziekte dit is altijd voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Leveringen en of uitvoeringstermijnen worden steeds slechts ten titel van inlichting aangeduid, vertraging in de levering en plaatsing of uitvoering is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding. Ingeval de bestelde goederen niet kunnen worden geleverd om reden onafhankelijk van de wil van Groendesign Geudens bv kan geen schadevergoeding worden gevorderd.
 12. Tijdens verloop van de werken zullen er foto’s genomen worden. Dit als doel een goede opvolging van de werken eveneens ook als publiciteit en voorstellingen aan klanten.
 13. In geval van betwisting, is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.